Hybridiaani

Vaaliteemat

Vaaliteemojamme

1. TYY osana opiskelijoiden ja järjestöjen arkea

Järjestöjen toiminta on hyvin kohdennettua toimintaa opiskelijoilta opiskelijoille. Oli kyseessä sitten aine-, harrastusjärjestö tai osakunta kerhoineen, jokaiselle opiskelijalle löytyy TYYn laajasta ja monipuolisesta järjestökentästä samanhenkisiä ihmisiä. Monet näistä järjestöistä ovat riippuvaisia TYYn antamasta rahallisesta tuesta ja monipuolisen järjestökattauksen mahdollistaminen tukee koko ylioppilaskunnan toimintaa. TYYn tarjoamia koulutuksia järjestöille tulee kehittää useammalle järjestötoimijalle sopiviksi, jotta kaikki saavat tarvitsemaansa koulutusta ja yhä useampi pääsee mukaan TYYn toimintaan. TYYn tulee olla helpommin lähestyttävä opiskelijoille ja järjestöille, jolloin TYYn neuvontapalveluista tulee tuttuja kaikille ja niitä uskalletaan hyödyntää.

2. Tila-asiat

Yliopistolla on paljon opiskelutiloja, joita ei hyödynnetä esimerkiksi iltaisin. On äärimmäisen tärkeää, että opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää näitä tiloja joustavasti. Yhdessä oppiminen helpottaa jokaista opiskelijaa ja ryhmässä toimiminen on myös tärkeä työelämätaito. Tilojen tarjoaminen tällaisen mahdollistamiseksi tulisi olla yliopistolle prioriteetti. Yliopiston tilojen vähentyessä on suunnitteluvaiheessa otettava huomioon tilojen muunneltavuus, jotta vähäiset tilat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Monimuotoisen opiskelukulttuurin mahdollistavien tilojen säilyttäminen ja kehittäminen on pidettävä TYYn toiminnan keskiössä. Q-talo on jo nyt tullut tärkeäksi osaksi opiskelijoiden ja järjestöjen arkea ja siitä on jatkossakin pidettävä kiinni. Opiskelijoiden oma tila lisää ylioppilaskunnan yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa monipuolisen toiminnan, jotta jokainen jäsen voi kokea olevansa osa yliopistoyhteisöä. TYYn tarjoamien tilojen tulee olla selkeästi tiedossa jäsenillä ja niiden vuokraaminen tulee olla helppoa.

3. Yliopiston palautejärjestelmän kehittäminen

Yliopiston palautejärjestelmää tulee kehittää. Palautekanavista tiedottamista pitää tehostaa ja niistä saatujen tietojen tulee oikeasti kehittää tiedekuntien ja laitosten toimintaa. Kurssipalautteen tulee vaikuttaa oikeasti kurssien sisältöön ja niissä tehtyjen muutosten pitää olla selkeästi nähtävissä opiskelijoille. Palautteen vastaanottamisesta ja siihen reagoimisesta tulee tiedottaa näkyvästi ja esimerkiksi palautepäivien järjestämisen pitäisi olla tärkeä osa laitosten toimintaa.

4. Opintojen kehittäminen sekä opetuksen ja ohjauksen laatu

Edunvalvonta on yksi tärkeimmistä ylioppilaskunnan tehtävistä. Vaikuttaminen opetukseen, opintoihin ja ohjaukseen pitää jatkossakin olla olennainen osa TYYn jokapäiväistä toimintaa. Etenkin opetushenkilökunnan pedagogisiin taitoihin, opinto-ohjaukseen ja opintojen työelämärelevanttiuteen on mielestämme kiinnitettävä enenevissä määrin huomiota.

Yliopiston tulee panostaa opetushenkilökunnan kouluttamiseen ja uusien henkilöiden rekrytoinnissa tulee pedagogiset taidot ottaa huomioon. Myös ohjaukseen osallistuvien työntekijöiden koulutuksesta tehtäväänsä on pidettävä huolta. Vain pieni osa yliopisto-opiskelijoista oikeasti päätyy tutkijaksi, joten tutkintojen pitää olla hyödyllisiä myös työmarkkinoilla. Tätä voidaan parantaa tekemällä yhteistyötä laaja-alaisesti yritysten kanssa.

Opintojen tulee olla myös entistä joustavampia, jotta opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet otetaan huomioon. Mahdollisuus verkkokursseihin sekä luentojen videoiminen helpottaa perheellisten ja töissä käyvien opiskelijoiden arkea ja mahdollistaa opintojen suorittamisen tavoiteajassa. Lisäksi tenttien siirtäminen yhä enemmän sähköiseen muotoon helpottaa kurssien suorittamista ja omien opintojen suunnittelua.